A0  600x300  w88top优德中文版背投  展示10秒  ¥200000/月
A1    1000x250    w88top优德中文版炸屏    ¥100000/月
A2-1    1000x70    w88top优德中文版顶部通栏    60000/月
A2-2    1000x70    w88top优德中文版顶部通栏    60000/月
A2-3    1000x70    w88top优德中文版顶部通栏    60000/月
A3-1   500x70   w88top优德中文版顶部半通栏   ¥30000/月
A3-2   500x70   w88top优德中文版顶部半通栏   ¥30000/月
A4-1    1000x70    w88top优德中文版内容通栏    45000/月
A4-2    1000x70    w88top优德中文版内容通栏    45000/月
A4-3    1000x70    w88top优德中文版内容通栏    45000/月
A4-4    1000x70    w88top优德中文版内容通栏    45000/月
A4-5    1000x70    w88top优德中文版内容通栏    45000/月
A4-6    1000x70    w88top优德中文版内容通栏    45000/月
A4-7    1000x70    w88top优德中文版内容通栏    45000/月
A4-8    1000x70    w88top优德中文版内容通栏    45000/月
A5    1000x70    全站底部大通栏    100000/月
A6-1
120x270
w88top优德中文版左侧漂浮对联
¥65000/月
A6-2
120x270
w88top优德中文版左侧漂浮对联
¥65000/月
A7  300x230  右下角悬浮  ¥100000/月